Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma: stacjonarna
Kwalifikacje: Z.1 - świadczenie usług w zakresie masażu

Program nauczania: 
- wychowanie fizyczne
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- podstawy działalności gospodarczej
- język obcy zawodowy
- propedeutyka zdrowia
- podstawy psychologii , pedagogiki i socjologii
- I-sza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
- organizacja ochrony zdrowia
- język migowy
- technologie informatyczne
- teoretyczne podstawy masażu
- anatomia z fizjologią
- zarys fizjoterapii
- wybrane zagadnienia kliniczne
- pracownia masażu
- diagnostyka i systematyka ćwiczeń
- metodyka masażu sportowego
- metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego
- organizacja i stosowanie masażu leczniczego

Dokumenty wymagane przy rekrutacji: 
- świadectwo ukończenia szkoły średniej 
- dwa zdjęcia 
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
- kwestionariusz osobowy słuchacza (do uzupełnienia w sekretariacie Szkoły) ZAPRASZAMY  ? ?  ? ?  ?